Máy xử lý tạo nhám bề mặt implant. Dành cho việc bắn, xử lý thủ công các lô nhỏ hoặc để sửa chữa các bộ phận cấy ghép riêng lẻ. Máy có tất cả các chức năng cần thiết để làm việc an toàn. Kết hợp với máy phát nổ OrthoblastBGRU (i / p), nó cung cấp các chế độ nổ khác nhau và các tùy chọn tái chế.