Một tủ nổ dành cho những người sử dụng ít yêu cầu hơn.